MT spol. s r.o. opravy a prodej elektrických strojů,
dodávky zahraničních elektrických a elektroizolačních materiálů
výroba zařízení pro ochranu před kontaminací půdy ropnými deriváty
banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Výroba

Výroba a prodej speciálních záchytných van pro zamezení úkapů olejových transformátorů

MT spol. s r.o., získala jako jediná licenci k výrobě a prodeji zařízení pro ochranu před kontaminací půdy ropnými deriváty "R.I.B." na území České republiky i do zahraničí.

Toto zařízení řeší problematiku kontaminace půdy ropnými deriváty pod stroji s olejovou náplní vystaveným povětrnostním vlivům. Po dlouholetých zkušenostech naší společnosti i ekologických institucí je nejzávažnější a nejčastější kontaminace půdy v místě stání olejových distribučních transformátorů.

Charakteristika dosavadního stavu:

Zamezení kontaminace zeminy transformátorovým olejem v místech, kde stojí distribuční transformátory, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, není zatím zajištěno na uspokojivé úrovni. Zachycování úkapů tr. oleje není často řešeno vůbec nebo pouze nedokonalým způsobem prostřednictvím záchytných van. Tyto vany jsou umísťovány pod transformátory a někdy jsou vybavovány sorbenty s omezenou jímací schopností oleje. Nevýhodou tohoto řešení je, že při déletrvajících dešťových srážkách dochází u pevných záchytných van k přeplavování oleje přes jejich okraj a u průtokových ke strhávání oleje ze sorbentové náplně. Při úniku tr. oleje nad limitní hranici jímací schopnosti sorbentu dochází během srážek ke kontaminaci půdy se všemi negativními důsledky.

Popis soupravy "R.I.B.":

Souprava je tvořena dvěma kovovými nádobami R.I.B.-D a R.I.B.-V ošetřenými proti korozi použitím výhradně nerezových materiálů. První stupeň soupravy se vyrábí ve třech typizovaných velikostech pro transformátory o výkonu do 160 kVA do 400 kVA a do 630 kVA nebo o rozněrech dle přání zákazníka. R.I.B.-D je vybavena automatickým bezobslužným přepouštěcím zařízením, které je chráněno užitným vzorem. Přepouštěcí zařízení automaticky reguluje hladinu v R.I.B.-D a tím minimalizuje únik oleje.

Druhý stupeň soupravy R.I.B.-V je uzavřený kovový válec se sorbentovou náplní a dalším přepouštěcím zařízením. Konstrukce zajišťuje maximální využití sorbentové náplně. Oba stupně jsou propojeny hadicí.

Popis funkce soupravy R.I.B.:

První stupeň soupravy R.I.B.-D slouží jako rezervoár olejových úkapů a vody z atmosferických srážek. Při nastoupání hladiny do výšky cca 7 cm dojde k vypuštění náplně R.I.B.-D ode dna nádoby. Vypouštění ustane při poklesu hladiny na výšku cca 4 cm. Při daných rozměrech zůstane v nádobě dostatečné množství náplně, které garantuje bezpečné úkapy transformátoru až do snížení izolační schopnosti a následnému poškození transformátoru.

Vypouštěná voda vytéká z nástavce R.I.B.-D přes propojovací hadici do druhého stupně soupravy. Při vypouštění R.I.B.-D dochází v R.I.B.-V ke sprchování sorbentové náplně. Po zaplnění R.I.B.-V dojde k přepouštění očistěné vody trubkou ze spodní části nádoby. Trubka bude opatřena hadicí, která vytékající vodu odvede mimo technologické zařízení (rozvaděč)

Údržba:

Souprava R.I.B. téměř nevyžaduje údržbu. Údržba R.I.B.-D spočívá v případném odstranění nečistot z krycí mřížky a vyždímání či výměně sorbentu v první komoře přepouštěcího zařízení. Údržba R.I.B.-V je závislá na množství oleje v R.I.B.-D a atmosferických podmínkách.

V případě , že v R.I.B.-D k úkapům dochází za dlohotrvajícího sucha a hladina oleje nastoupá do výše 4 cm a dojde k vydatným srážkám, pak přepouštěcím zařízením unikne asi 0,5 dcl oleje. Sorbentová náplň je dimenzována tak, aby zachytila 1 litr oleje. Při malé pravděpodobnosti extrémních podmínek může k omezení sorbční schopnosti náplně R.I.B.-V dojít až po létech. Pro zajištění funkčnosti je proto vhodné sorbentovou náplň vyždímat, případně nahradit novou po třech letech provozu.